Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

In oktober 2014 is het landelijk Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht. Dit consortium is als werkgroep ondergebracht bij en wordt gefaciliteerd door de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB), maar heeft een zelfstandige status.
De leden van het consortium zijn een mix van mensen die allemaal een warm hart hebben voor transfusie-onderzoek, werken in academische, STZ en kleinere ziekenhuizen; zijn hematoloog, epidemioloog, onderzoeker, klinisch chemicus, analist, transfusie- en donorartsen.

Doel van het consortium
Het doel van het Consortium is om de kwaliteit van bloedtransfusies verder te verhogen. Het consortium wil daartoe de samenwerking in het doen van onderzoek stimuleren. Immers bij veel klinisch onderzoek is de inbreng vanuit ziekenhuizen onontbeerlijk. Het Consortium kan gebruikt worden als platform voor nieuwe ideeën, het gezamenlijk optrekken en afstemmen van subsidievoorstellen, alsook om elkaar te vinden in het publiceren van research resultaten. Kortom, het betreft afstemming van transfusiegeneeskundig onderzoek in de volle breedte.

Inrichting van het consortium
Het consortium wordt geleid door een werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor het organiseren van landelijke bijeenkomsten en stroomlijnt de onderzoeksvoorstellen.
In een Huishoudelijk Reglement is vastgelegd wat de rol is van de werkgroep en de leden van het consortium.

De huidige werkgroepleden zijn:

  • Dorothea Evers (internist-hematoloog/transfusiespecialist RadboudUMC – voorzitter consortium)
  • Jean-Louis Kerkhoffs (internist-hematoloog/transfusiespecialist Haga ziekenhuis – vicevoorzitter consortium)
  • Hans van Duijnhoven (klinisch chemicus Elkerliek Ziekenhuis – penningmeester consortium)
  • Erik Beckers (internist-hematoloog/transfusiespecialist, MUMC)
  • Anske van der Bom (epidemioloog, LUMC)
  • Elise Huisman (kinderhematoloog/transfusiespecialist, ErasmusMC, Medische Zaken-Transfusiegeneeskunde Sanquin Bloedbank)
  • Jennita Slomp (klinisch chemicus, MST)
  • Karen de Vooght (klinisch chemicus, UMCU)
  • Martin Schipperus (internist-hematoloog/transfusiespecialist, Medische Zaken-Transfusiegeneeskunde Sanquin Bloedbank)
  • Robin van Bruggen (hoofdonderzoeker, afd. Moleculaire Hematologie Sanquin Research)

Ambtelijk secretariaat: het consortium wordt ondersteund vanuit de Unit Medische Zaken van Sanquin Bloedbank.

Voor- en najaarsbijeenkomst

Het consortium organiseert twee maal per jaar een symposium: een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst, waar onderzoekers hun nieuwe of lopende onderzoeken kunnen presenteren. De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats, in het UMC Utrecht.

In 2024 staan de volgende bijenkomsten gepland: 26 april en 8 november.

Genodigden zijn professionals en geïnteresseerden in transfusiegeneeskundig onderzoek.

De consortiumwerkgroep nodigt researchers uit om hun onderzoek te presenteren. Researchers kunnen ook zelf hun studievoorstel inbrengen.

Onderlinge discussie naar aanleiding van de ingebrachte onderzoeken is een wezenlijk onderdeel van het programma. Dit voedt de researchers en kan bijdragen aan de onderlinge samenwerking.

Indienen van studievoorstellen
Binnen het consortium kunnen voorstellen voor studies worden gedaan. Het doel kan variëren van het vragen om feedback, tot het vragen om deelname, tot het delen van de belangrijkste conclusies.

De Principal Investigator van elk onderzoek is zelf verantwoordelijk voor projecten en financiering, maar kan de leden van het consortium vragen mee te doen. Binnen de bloedtransfusie is veel behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor de richtlijnen die we hanteren voor toedienen van bloedproducten, pragmatische verbeterslagen (logistieke verbeteringen, kosteneffectiviteit), vermindering van de kans op bijwerkingen etc. Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan via een standaardformulier (‘Projectvoorstel’) en gemaild worden naar de ambtelijk secretaris. Het voorstel wordt dan ingebracht in de eerstvolgende vergadering van het consortium.

Artikel Bloedbeeld

In het decembernummer van Bloedbeeld 2015 is een artikel geschreven over de oprichting van het consortium. Dat kunt u hier lezen.

Het Consortium blijft in beweging om een waardevolle bijdrage te leveren in de wereld van transfusiegeneeskundig onderzoek.

Wilt u meer informatie of wilt u deelnemen aan een bijeenkomst, mailt u dan svp een naar: consortium@nvbtransfusie.nl